แผนธุรกิจ   Leave a comment

 

องค์ประกอบหลัก ของแผนธุรกิจ:ต้องประกอบไปด้วยทิศทางที่แน่นอน และ สะท้อนความน่าจะเป็นไปได้ของธุรกิจให้ได้มากที่สุด ผมจะวาง รูปแบบของ แผนธุรกิจ ออกให้เห็นชัด ๆเป็นบทสรุปให้เห็นก่อน และ จะนำเสนอรายละเอียดของแผนธุรกิจ ของ โครงการ นิคมเกษตรกรรม ในระดับต่อ ๆไป ดังมีรายการ เบื้องต้นพอสังเขป ดังนี้:

  • แผนธุรกิจที่ดี ต้องแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ “แผน กลยุทธ์(Strategic/ทฤษฎี วิเคราะห์ ความน่าจะเป็น)” และ แผนปฏิบัติการ (Tactical & Operation Plan/แผนปฏิบัติการจริง)
  • ต่อไปผมจะแบ่ง บทเกริ่น นำของแผน ธุรกิจออกเป็น 6 ส่วน ให้เห็น ดังนี้
  1. คำนำ        –    บทสรุป ผู้ บริหาร
  2. (บท ที่ 1) –    ลักษณะ และ โครงสร้าง ธุรกิจ (Business Description)

                            –   สินค้า และ บริการ

                            –   ตลาด เป้าหมาย

                            –  การบริหารการตลาด และ การขาย

                            –  โครงสร้างองค์กร

                            –  โครงสร้างการบริหาร

                            –  การบริหารงานบุคคล

    3.                   –  แผนกลยุทธ์

            (บทที่ 2)  – ทิศทางของ องค์กร

                            – ค่านิยม(Values)

                            – วิสัยทัศน์(Vision)

                            – พันธกิจ(Mission)

                            – นโยบาย (Policy)

             (บทที่ 3) – การวิเคระห์ข้อมูล

                           – ตรวจสอบผลการดำเนินงาน

                           – ยอดขาย

                           – ต้นทุนการขาย

                           – ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

                           – ผลกำไร

                           – วิเคราะห์คู่แข่งขัน

                           – ยอดขายรวมทั้งตลาด

                           – ยอดขายคู่แข่งแต่ละราย

                           – ส่วนแบ่งตลาด

                           – ผลกำไร

                           – กลยุทธ์ที่ใช้

                           – ส่วนครองตลาดสัมพันธ์

                             (Relaative Market Share)

                           – สมรรถนะของธุรกิจ

                           – ความสามารถขององค์กร

                              (Business Position)

                           – ศักยภาพของธุรกิจ

                              (Business Attractiveness)

              (บทที่ 4)- การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม

                           – ภายในองค์กร(จุดแข็ง,จุดอ่อน)

                           – ภายนอกองค์กร(โอกาส,อุปสรรค)

             (บทที่ 5)- การกำหนดกลยุทธ์องค์กร

                          – กลยุทธ์ธุรกิจ

                          – กลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์

                          – กลยุทธ์หน้าที่องค์กร

                          – เป้าหมาย

   4.                  -แผนปฏิบัติการ

            (บทที่ 6)-การวิเคราะห์ข้อมูล

                         – ศักยภาพขององค์กร

                         – คู่แข่งขัน(ถ้ามี)

           (บทที่ 7)- การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม

                        – ภายในองค์กร (จุดแข็ง,จุดอ่อน)

                        – ภายนอกองค์กร(โอกาส,อุปสรรค)

          (บบที่ 8)- การกำหนดกลยุทธประจำหน่วยงาน

                       – การตลาดและผลิตภัณฑ์

                       – หน้าที่องค์กร

                       – เป้าหมาย

         (บทที่ 9)- การกำหนดกิจกรรมและโครงการ

       (บทที่ 10)- ประมาณการทางการเงิน

                       – รายรับ

                       – รายจ่าย

                       – งบกำไร – ขาดทุน (ราย 3 หรือ 12 เดือน)

  5.                – การนำแผนธุรกิจให้เข้าใจเพื่อปฏิบัติจริง

        (บทที่ 11)- การนำเสนอเพื่อขออนุมัติดำเนินการ

                      – การดำเนินงานตามแผน

                      – การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

                      – การทบทวนและปรับปรุงโครงการ

                      – การใช้งบประมาณ

                      – การเตรียมแผนสำรองเหตุฉุกเฉิน

 6.                – ภาคผนวก

  • องค์ประกอบหลัก แผนธุรกิจ ในรูปแบบแผน พัฒนาที่ดินใน เขต ตำบล เขาไม้แก้ว อำเภอ บางละมุง    จังหวัด ชลบุรี ที่ทางโครงการ”นิคม เกษตรกรรม ภาคตะวันออก” จะนำเสนอในรายละเอียดจะมีโครงร่างของแผนดังกล่าว ซึ่งจะจัดทำให้เสร็จในเร็ววัน

ขอแสดงความนับถือ    

นาย สุกิจ  บุญปก

(ผู้เขียน โครงการ)

e-mail: agri_farm@hotmail.com

                gridlive@outlook.co.th

Tel       :+66(2)923919665   

Advertisements

Posted กรกฎาคม 18, 2010 by agriland

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: