แผนธุรกิจ   Leave a comment

 

องค์ประกอบหลัก ของแผนธุรกิจ:ต้องประกอบไปด้วยทิศทางที่แน่นอน และ สะท้อนความน่าจะเป็นไปได้ของธุรกิจให้ได้มากที่สุด ผมจะวาง รูปแบบของ แผนธุรกิจ ออกให้เห็นชัด ๆเป็นบทสรุปให้เห็นก่อน และ จะนำเสนอรายละเอียดของแผนธุรกิจ ของ โครงการ นิคมเกษตรกรรม ในระดับต่อ ๆไป ดังมีรายการ เบื้องต้นพอสังเขป ดังนี้:

  • แผนธุรกิจที่ดี ต้องแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ "แผน กลยุทธ์(Strategic/ทฤษฎี วิเคราะห์ ความน่าจะเป็น)" และ แผนปฏิบัติการ (Tactical & Operation Plan/แผนปฏิบัติการจริง)
  • ต่อไปผมจะแบ่ง บทเกริ่น นำของแผน ธุรกิจออกเป็น 6 ส่วน ให้เห็น ดังนี้
  1. คำนำ        -    บทสรุป ผู้ บริหาร
  2. (บท ที่ 1) -    ลักษณะ และ โครงสร้าง ธุรกิจ (Business Description)

                            -   สินค้า และ บริการ

                            -   ตลาด เป้าหมาย

                            -  การบริหารการตลาด และ การขาย

                            -  โครงสร้างองค์กร

                            -  โครงสร้างการบริหาร

                            -  การบริหารงานบุคคล

    3.                   -  แผนกลยุทธ์

            (บทที่ 2)  - ทิศทางของ องค์กร

                            - ค่านิยม(Values)

                            - วิสัยทัศน์(Vision)

                            - พันธกิจ(Mission)

                            - นโยบาย (Policy)

             (บทที่ 3) - การวิเคระห์ข้อมูล

                           - ตรวจสอบผลการดำเนินงาน

                           - ยอดขาย

                           - ต้นทุนการขาย

                           - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

                           - ผลกำไร

                           - วิเคราะห์คู่แข่งขัน

                           - ยอดขายรวมทั้งตลาด

                           - ยอดขายคู่แข่งแต่ละราย

                           - ส่วนแบ่งตลาด

                           - ผลกำไร

                           - กลยุทธ์ที่ใช้

                           - ส่วนครองตลาดสัมพันธ์

                             (Relaative Market Share)

                           - สมรรถนะของธุรกิจ

                           - ความสามารถขององค์กร

                              (Business Position)

                           - ศักยภาพของธุรกิจ

                              (Business Attractiveness)

              (บทที่ 4)- การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม

                           - ภายในองค์กร(จุดแข็ง,จุดอ่อน)

                           - ภายนอกองค์กร(โอกาส,อุปสรรค)

             (บทที่ 5)- การกำหนดกลยุทธ์องค์กร

                          - กลยุทธ์ธุรกิจ

                          - กลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์

                          - กลยุทธ์หน้าที่องค์กร

                          - เป้าหมาย

   4.                  -แผนปฏิบัติการ

            (บทที่ 6)-การวิเคราะห์ข้อมูล

                         - ศักยภาพขององค์กร

                         - คู่แข่งขัน(ถ้ามี)

           (บทที่ 7)- การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม

                        - ภายในองค์กร (จุดแข็ง,จุดอ่อน)

                        - ภายนอกองค์กร(โอกาส,อุปสรรค)

          (บบที่ 8)- การกำหนดกลยุทธประจำหน่วยงาน

                       - การตลาดและผลิตภัณฑ์

                       - หน้าที่องค์กร

                       - เป้าหมาย

         (บทที่ 9)- การกำหนดกิจกรรมและโครงการ

       (บทที่ 10)- ประมาณการทางการเงิน

                       - รายรับ

                       - รายจ่าย

                       - งบกำไร - ขาดทุน (ราย 3 หรือ 12 เดือน)

  5.                - การนำแผนธุรกิจให้เข้าใจเพื่อปฏิบัติจริง

        (บทที่ 11)- การนำเสนอเพื่อขออนุมัติดำเนินการ

                      - การดำเนินงานตามแผน

                      - การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

                      - การทบทวนและปรับปรุงโครงการ

                      - การใช้งบประมาณ

                      - การเตรียมแผนสำรองเหตุฉุกเฉิน

 6.                - ภาคผนวก

  • องค์ประกอบหลัก แผนธุรกิจ ในรูปแบบแผน พัฒนาที่ดินใน เขต ตำบล เขาไม้แก้ว อำเภอ บางละมุง    จังหวัด ชลบุรี ที่ทางโครงการ"นิคม เกษตรกรรม ภาคตะวันออก" จะนำเสนอในรายละเอียดจะมีโครงร่างของแผนดังกล่าว ซึ่งจะจัดทำให้เสร็จในเร็ววัน

ขอแสดงความนับถือ    

นาย สุกิจ  บุญปก

(ผู้เขียน โครงการ)

e-mail: agri_farm@hotmail.com

Tel       :038-731735

                 087-8330089  

Advertisements

Posted กรกฎาคม 18, 2010 by agriland

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: